Prawo karne

Prawo cywilne

  • prawo zobowiązań
  • prawo spadkowe
  • prawo nieruchomości
  • prawo lokalowe

Prawo rodzinne

Postępowanie dla nieletnich

Prawo pracy

Prawo gospodarcze

Prawo administracyjne

Zmieniające się regulacje prawne oraz procedury powodują konieczność stałego orientowania się w przepisach. Jesteśmy partnerem dla naszych Klientów, dzięki aktualnej wiedzy i doświadczeniu. Pomagamy rozwiązywać problemy prawne, szczególnie w zakresie prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, pracy, gospodarczego, administracyjnego oraz w postępowaniu dla nieletnich.

prawo karne

Prawo karne


Kancelaria zajmuje się obroną oskarżonych lub reprezentowaniem pokrzywdzonych na wszystkich etapach postępowania karnego, przed organami ścigania i sądami, m.in. w sprawach dotyczących przestępstw: pobicia, rozboju, kradzieży, oszustwa, zniszczenia mienia, groźby karalnej, prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, spowodowania wypadku w ruchu drogowym, znęcania się fizycznego lub psychicznego, narkotykowych, przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu.

Kancelaria sporządza: prywatne akty oskarżenia, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, apelacje, zażalenia i kasacje.

Kancelaria reprezentuje skazanych w postępowaniu wykonawczym, m.in. w sprawach o odroczenie wykonania kary, przerwę w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary.
prawo cywilne

Prawo cywilne


Kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób fizycznych i prawnych w zakresie prawa cywilnego. W ramach usług reprezentujemy naszych Klientów przed Sądami, udzielamy porad prawnych, opiniujemy i sporządzamy umowy cywilnoprawne.
Wykonujemy usługi w zakresie:

prawa zobowiązań (odszkodowania, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, sprawy o zapłatę)
prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek),
prawa nieruchomości (zniesienie współwłasności, zasiedzenie, rozgraniczenie, ochrona posiadania, służebności, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, ustalanie stanu prawnego nieruchomości, odwołanie darowizny nieruchomości, wpis do księgi wieczystej),
prawa lokalowego (odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego, eksmisje, sprawy o zapłatę czynszu i odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, podwyżka stawki czynszu, wypowiedzenie najmu, sprawy o uchylenie uchwał wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni),

Zajmujemy się również sprawami o ochronę dóbr osobistych.
Kancelaria sporządza: pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia, skargi kasacyjne i inne pisma procesowe.
prawo rodzinne

Prawo rodzinne


Kancelaria reprezentuje Klientów oraz udziela porad prawnych w sprawach o: rozwód, separację, alimenty, podział majątku wspólnego oraz ustalenie kontaktów z dzieckiem. Zajmuje się również sprawami o: pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej oraz ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa.
prawo pracy

Prawo pracy


Kancelaria reprezentuje przed sądami oraz udziela porad prawnych zarówno pracownikom jak i pracodawcom w nawiązaniu oraz rozwiązaniu stosunku pracy oraz w dochodzeniu roszczeń z tego wynikających. Zajmuje się sprawami: odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę, przywrócenia do pracy, rozwiązania umowy o pracę. Prowadzi także sprawy: o zapłatę wynagrodzenia za pracę, czy też ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
postępowanie dla nieletnich

Postępowanie dla nieletnich


Kancelaria zajmuje się obroną nieletnich w postępowaniu dla nieletnich, zarówno w postępowaniu wyjaśniającym, opiekuńczo – wychowawczym, jak i poprawczym.
prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze


Kancelaria zajmuje się bieżącą obsługą prawną spółek i innych przedsiębiorców.
Pomaga przy rejestracji i rozwiązywaniu spółek i stowarzyszeń.
Sporządza umowy spółek i statuty.
prawo administracyjne

Prawo administracyjne


Kancelaria reprezentuje Klientów przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi. Sporządza: odwołania od decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.